Bảng chuyển đổi thư viện android sang androidx

Trong thời gian này, google thực hiện chuẩn hóa thư viện build ứng dụng android cho các developers. Theo đó, thư viện build sẽ bị thay đổi tên. Bên dưới đây là bảng ánh xạ tên thư viện android cũ sang androidx, hãy tham khảo nhé: Old build artifact AndroidX build artifact android.arch.core:common androidx.arch.core:core-common android.arch.core:core …
Đọc tiếp Bảng chuyển đổi thư viện android sang androidx