Fix lỗi: Dependency resolved to an incompatible version: Dependency(fromArtifactVersion=ArtifactVersion(groupId=com.google.firebase, artifactId=firebase-messaging, version=17.4.0), toArtifact=Artifact(groupId=com.google.firebase, artifactId=firebase-iid), toArtifactVersionString=[17.1.0])

12/08/2019 Nosomovo 0

1. Mô tả lỗi Khi tui thực hiện build ứng dụng sang platform android với lệnh ionic cordova build android –debug  thì xuất hiện lỗi như sau: Dependency failing: com.google.firebase:firebase-messaging:17.4.0 -> com.google.firebase:firebase-iid@[17.1.0], but fire base-iid version was 17.1.2. Và bên dưới là thông tin chi tiết của lỗi này: Dependency resolved