Lưu ý khi thực hiện phép toán với dữ liệu NULL trong mysql

Đây là một trường hợp mà tôi gặp phải. Khi tôi thực hiện phép toán cộng 2 trường trong mysql trong đó có 1 trường là null. Khi đó kết quả trả về là của phép cộng là null. Bài học rút ra: Trong mysql nếu trong phép toán có một giá trị là null …
Đọc tiếp Lưu ý khi thực hiện phép toán với dữ liệu NULL trong mysql