Code C# – Thực hiện các phép toán trên tập hợp

Lớp Set  bên dưới sẽ cung cấp cho chúng ta các hàm thực hiện các phép toán trên tập hợp như: Giao, hợp, hiệu: class Set { private string m_Set = “”; #region Contructors public Set(string str_set) { this.m_Set = str_set; } #endregion #region Properties public string SET { get { return m_Set; } set …
Đọc tiếp Code C# – Thực hiện các phép toán trên tập hợp