Tăng thời gian timeout load trong ionic khắc phục lỗi “The connection to the server unsuccessful (file:///android_asset/www/index.html)”

1. Mô tả vấn đề Chắc hẳn trong quá trình phát triển ứng dụng với ionic framework chúng ta không ít lần bị quăng cái lỗi “The connection to the server unsuccessful (file:///android_asset/www/index.html)” ngớ ngẫn vô mặt. 2. Cách giải quyết Hãy tìm đến file config.xml và thêm dòng này vào để tăng thời gian chờ …
Đọc tiếp Tăng thời gian timeout load trong ionic khắc phục lỗi “The connection to the server unsuccessful (file:///android_asset/www/index.html)”