Tăng thời gian timeout load trong ionic khắc phục lỗi “The connection to the server unsuccessful (file:///android_asset/www/index.html)”

1. Mô tả vấn đề Chắc hẳn trong quá trình phát triển ứng dụng với ionic framework chúng ta không ít lần bị quăng cái…

Xem thêm Tăng thời gian timeout load trong ionic khắc phục lỗi “The connection to the server unsuccessful (file:///android_asset/www/index.html)”