Khắc phục lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-ios version. cordova-ios: 4.5.5, failed version requirement: >=5.0.0”

1. Mô tả lỗi Khi bạn thực hiện lệnh build ionic cordova build ios  thì xuất hiện thông báo lỗi sau:

2. Cách khắc phục Để khắc phục…

Xem thêm Khắc phục lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-ios version. cordova-ios: 4.5.5, failed version requirement: >=5.0.0”