Code xóa cache Nukeviet

Để xóa cache cho website Nukeviet một cách nhanh chóng, chúng ta có thể sử dụng cách sau: Tạo file deletecache.php với nội dung:

Xem thêm Code xóa cache Nukeviet

Sử dụng .htaccess loại bỏ “index.php” trong đường dẫn CodeIgniter – CI

Để loại bỏ “index.php” trong đường dẫn truy cập website ta tạo file .htaccess với nội dung sau:

nosomovo

Xem thêm Sử dụng .htaccess loại bỏ “index.php” trong đường dẫn CodeIgniter – CI

Cấu hình base_url động trong CI

Để Ci nhận cấu hình base_url động theo giao thức và domain user truy cập, trong file config.php ta thay thế $config['base_url'] = 'http://yourdomain';  bởi đoạn sau:

Xem thêm Cấu hình base_url động trong CI